Zajęcia AQUA FITNESS w wodzie

Dzień tygodnia Cena obowiązująca do 31 stycznia 2020  Cena obowiązująca od 1 lutego 2020
Wejście jednorazowe   14,00 zł 15,00 zł
Karnet 10-cio godzinny 130,00 zł 140,00 zł

                                       Karnet SENIOR FITNESS                                         

   karnet 5 wejściowy (aqua+fitness)

100,00 zł 110,00 zł

Regulamin zajęć FITNESS w wodzie organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  zs. w Nowej Wsi

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z zajęć FITNESS w wodzie organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (zwany dalej również OSiR). Przez zajęcia FITNESS w wodzie rozumie się zajęcia fitness w wodzie typu AQUA FITNESS lub AQUA STEP.

2. Zajęcia FITNESS w wodzie odbywają się w hali basenowej Pływalni Fala w Nowej Wsi.

3. Każdy uczestnik zajęć FITNESS w wodzie zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Pływalni FALA Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi. Wykupienie biletu uprawniającego do jednorazowego uczestnictwa w zajęciach lub biletu uprawniającego do wielorazowego uczestnictwa w zajęciach (karnet), jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

4. Uczestnikiem zajęć FITNESS w wodzie może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie jest możliwe tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Osoba, która nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, nie może uczestniczyć w zajęciach FITNESS w wodzie.

6. Uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie stanowi potwierdzenie przez uczestnika zajęć, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń i bierze on pełną odpowiedzialność za następstwa w sferze swojego zdrowia, powstałe w wyniku ćwiczeń wykonywanych w ramach zajęć FITNESS w wodzie.

7. Zajęcia FITNESS w wodzie odbywają się według ustalonego harmonogramu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach typu AQUA STEP jest uprzednia rezerwacja telefoniczna w kasie OSiR do godziny 18.00, w dniu w którym odbywają się zajęcia, pod numerem telefonu 17 77 13 120. Uczestnictwo w zajęciach typu AQUA FITNESS nie wymaga uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

8. Uczestnikiem zajęć FITNESS w wodzie może zostać osoba, która uiściła opłatę za zajęcia zgodnie z cennikiem OSiR. Po uiszczeniu opłaty za 10 zajęć, uczestnikowi wydawany jest karnet imienny, uprawniający do uczestnictwa we wszystkich opłaconych zajęciach.

9. Zajęcia FITNESS w wodzie prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Instruktor zajęć FITNESS w wodzie (zwany dalej również instruktorem) może przebywać na hali basenowej w stroju sportowym (tj. spodenki, koszulka z krótkim rękawem, obuwie sportowe).

10. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania.

11. Uczestnik zajęć FITNESS w wodzie obowiązany jest stosować się do poleceń instruktora. Organizator zajęć nie odpowiada za szkody wynikające z niedostosowania się przez uczestnika zajęć do poleceń i wskazówek instruktora.

12. W ramach ceny uiszczonej za uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie, uczestnik zajęć ma do dyspozycji 60 minut na basenie, w tym 45 minut zajęć FITNESS w wodzie. Po upływie 60 minut, pobyt na basenie będzie dodatkowo płatny w kasie, według cennika OSiR.

13. OSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć FITNESS w wodzie lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym, posiadacze karnetów będą mogli wziąć udział w zajęciach FITNESS w wodzie w innym terminie.

 Pobierz: Regulamin zajęć FITNESS w wodzie organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  zs. w Nowej Wsi.pdf

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login