REGULAMIN GRUPOWYCH KURSÓW NAUKI PŁYWANIA


1.    Niniejszy Regulamin dotyczy zasad uczestniczenia w grupowym kursie nauki pływania prowadzonym przez organizatora - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  zs. w Nowej Wsi (zwanym dalej również OSiR) i obowiązuje łącznie z postanowieniami Regulaminu Pływalni Fala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebowniski zs. w Nowej Wsi.
2.    Zajęcia prowadzone w ramach grupowego kursu nauki pływania (zwanego dalej również kursem) odbywają się w hali basenowej Pływalni Fala w Nowej Wsi.
3.    Grupowe kursy nauki pływania prowadzone są w formie zajęć grupowych. Kurs zostaje zorganizowany, gdy liczba chętnych do nauki pływania wynosi co najmniej 8. Liczba osób szkolonych przez jednego instruktora nie może być większa niż 15.
4.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jest złożenie oświadczenia na Karcie uczestnika (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu), a także uiszczenie opłaty za zajęcia obliczonej zgodnie z treścią pkt. 10 niniejszego Regulaminu. Za uczestnika, który nie osiągnął pełnoletniości oświadczenie składa opiekun prawny.
5.    Uczestnicy kursu, którzy nie ukończyli 18 lat, wchodzący na pływalnię bez opiekuna prawnego (rodzica), pozostają pod nadzorem opiekuna prawnego (rodzica) do chwili objęcia takiego uczestnika nadzorem przez instruktora pływania OSiR na hali basenowej.
6.    Opiekun prawny (rodzic) uczestnika zajęć, może wejść z dzieckiem jedynie do pomieszczeń pomocniczych w celu przebrania dziecka i przekazania dziecka instruktorowi OSiR.
7.    Opiekun prawny (rodzic), który razem z dzieckiem, będącym uczestnikiem grupowego kursu nauki pływania, wchodzi pod natryski lub na halę basenową, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za bilet wstępu zgodnie z cennikiem OSiR.
8.    Kursy nauki pływania odbywają się cyklicznie przez cały rok kalendarzowy.
9.    Zajęcia nauki pływania odbywają się w terminach wyznaczonych przez OSiR.
10.    Cena uczestnictwa w grupowym kursie nauki pływania jest określana zgodnie z cennikiem OSiR.
11.    Opłatę za grupowy kurs nauki pływania należy uregulować w kasie pływalni w trakcie pierwszych zajęć lub najpóźniej przed drugimi zajęciami. Osoby, które nie uiszczą opłaty przed drugimi zajęciami nie zostaną wpuszczone na basen.
12.    W chwili dokonania zapłaty ceny za grupowy kurs nauki pływania, uczestnikowi zajęć zostaje wydany karnet imienny, który upoważnia do korzystania z zajęć prowadzonych w ramach grupowego kursu nauki pływania.
13.    Zajęcia grupowego kursu nauki pływania prowadzone są przez instruktorów pływania OSiR. Instruktorzy pływania OSiR mogą przebywać na hali basenowej w strojach sportowych (tj. krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, klapki).
14.    Cykl zajęć grupowych to 20 spotkań, po 45 min. każde.
15.    Paski transponderowe można pobierać w kasie pływalni nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, a zwracać je należy nie później niż 15 minut po zakończeniu zajęć. W przypadku przekroczenia czasu, o którym mowa w pkt 14 niniejszego Regulaminu, uczestnik zajęć będzie obowiązany do uiszczenia opłaty według cennika OSiR.
16.    Zajęcia odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, na którą wyznaczono zajęcia, jest godziną rozpoczęcia zajęć na hali basenowej. Na halę basenową można wejść nie wcześniej niż o ustalonej godzinie rozpoczęcia zajęć.
17.    Wejście do wody możliwe jest za zgodą instruktora OSiR prowadzącego zajęcia. Na rozpoczęcie zajęć należy oczekiwać na krzesełkach (ławeczka) usytuowanych obok pomieszczenia ratowników.
18.    Każdy uczestnik zajęć prowadzonych w ramach kursu jest zobowiązany do przestrzegania poleceń instruktora OSiR prowadzącego zajęcia oraz ratowników pełniących dyżur na hali basenowej.
19.    Uczestnik zajęć, który opuszcza halę basenową w trakcie trwania zajęć ma obowiązek zgłoszenia instruktorowi pływania OSiR prowadzącemu zajęcia, wyjścia oraz powrotu na halę basenową.
20.    W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, OSiR nie dokona zwrotu pobranej opłaty, zaś uczestnik zajęć nie ma możliwości brania udziału w zajęciach nauki pływania w innym terminie. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym uczestnik zajęć może skorzystać z hali basenowej indywidualnie, w dowolnym terminie, przypadającym w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie, licząc od dnia następującego po dniu zakończenia kursu. Po tym terminie karnet jest zerowany i usuwany z systemu.
21.    Zajęcia niewykorzystane na jednym grupowym kursie nauki pływania, nie mogą zostać wykorzystane na innym kursie.
22.    Przy kontynuacji nauki pływania na kolejnym grupowym kursie - dni, godziny zajęć oraz osoba instruktora pływania, mogą ulec zmianie.
23.    W przypadku zbyt dużej ilości osób chcących uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach grupowego kursu nauki pływania, pierwszeństwo mają osoby kontynuujące naukę pływania na kolejnym kursie.
24.    Ze względów organizacyjnych oraz technicznych OSiR zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego kurs zmian dni lub godzin zajęć, bez możliwości dochodzenia przez uczestników zajęć jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
25.    W przypadku odwołania zajęć z powodu leżącego po stronie OSiR lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych lub zdarzeń losowych, zostanie wyznaczony inny termin zajęć.
26.    OSiR zastrzega sobie możliwość fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystywania tych fotografii w celach promocyjnych lub reklamowych OSiR.

Pobierz: Regulamin Grupowych Kursów Nauki Pływania.pdf