666

 W okresie Ferii zimowych:

Poniedziałek - Piątek lodowisko czynne od 14:00-21:00

Sobota-Niedziela  lodowisko czynne od 10:00-21:00


Od 1 stycznia 2019r kosz jednej godziny spędzonej na lodowisku to 1 zł, natomiast wypożyczenie łyżew 5 zł za godzinę.

Płatność za korzystanie z lodowiska oraz wypożyczenie łyżew na lodowisku u pracownika obsługi lodowiska.

Godziny otwarcia lodowiska:

Poniedziałek-Piątek 16:00-21:00

Sobota, Niedziela    10:00-21:00

Wejścia na LODOWISKO odbywają się o pełnych godzinach zegarowych. Godzina na LODOWISKU trwa 50 minut.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA

 1. Sztuczne Lodowisko jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi (dalej Ośrodek).
 2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00 do 21:00. W dniach: 24 grudnia, 25 grudnia i 31 grudnia lodowisko jest nieczynne. Godziny otwarcia obiektu mogą ulec zmianie w przypadku organizowania imprez sportowych, okolicznościowych, treningów oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ośrodek ma prawo zmieniać i ograniczać w zależności od potrzeb godziny korzystania z lodowiska.
 3. Cena za korzystanie z lodowiska ustalana jest na podstawie Cennika OSiR. Wejście na taflę lodowiska możliwe jest po okazaniu paragonu potwierdzającego uiszczenie opłaty za korzystanie z lodowiska. Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach zegarowych. Godzina na lodowisku trwa 50 minut. Na sygnał dźwiękowy obsługi lodowiska oznaczający koniec czasu korzystania z lodowiska, korzystający z lodowiska powinni opuścić taflę lodowiska.
 4. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnego stosowania się do jego zasad oraz wykonywania poleceń osób obsługujących Lodowisko.
 5. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność.
 6. Zaleca się jazdę, szczególnie dzieciom do lat 10 w kaskach ochronnych oraz nakolannikach i nałokietnikach.
 7. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się korzystających oraz za ich bezpieczeństwo. Za szkody popełnione przez dzieci odpowiadają rodzice.
 8. Uczestnicy treningów i szkółek nie mają prawa wstępu na obiekt bez prowadzącego zajęcia.
 9. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska.
 10. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 11. Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie przerw technicznych oraz w czasie nie ujętym w harmonogramie. 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: wnoszenia na teren lodowiska szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych,
 • siadania na bandach lodowiska oraz przeskakiwania przez nie,
 • jazdy na długich łyżwach (panczenach),jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami,
 • wnoszenia na taflę puszek i butelek z napojami,
 • spożywania napojów i jedzenia,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • wprowadzania zwierząt,
 • palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 • rzucania śniegiem lub jakimikolwiek innymi przedmiotami,
 • niszczenia sprzętu i urządzeń lodowiska,
 • chodzenia po tafli Lodowiska w zwykłym obuwiu,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw.
 1. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 2. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 3. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach.
 4. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo zgodnie z harmonogramem.
 5. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach.
 6. Każdy użytkownik Lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństw/zagrożeń oraz możliwych kontuzji i urazów podczas jazdy. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z uprawianiem łyżwiarstwa.
 7. Zabrania się przebywania na tafli lodu oraz poliuretanowym boisku w obuwiu mogącym uszkodzić taflę lub poliuretan (szpilki, podkute podeszwy itd.)
 8. Jednorazowo na tafli może przebywać maksymalnie 50 osób. Ośrodek zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska (np. kiedy liczba osób korzystających z obiektu uniemożliwia swobodne korzystanie z niego, wtedy pracownik ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na obiekt i na taflę lodową).
 9. Osoby korzystające z tafli lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje Ośrodek.
 10. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów zajęć oraz obsługi, a także zachowanie przyjętego kierunku jazdy.
 11. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu, wyposażenia, obiektu szatniowego), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub inne nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze.
 12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy Ośrodek - tel. 17 77 13 120 lub pod numer alarmowy.
 13. Osoby przebywające poza taflą lodowiska w łyżwach mogą się poruszać tylko po chodnikach gumowych.
 14. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 15. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie lodowiska Ośrodek i obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. wnoszących na teren Lodowiska Ośrodek nie odpowiada.
 17. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie Lodowiska, m.in w przebieralni Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Na terenie lodowiska należy zachować czystość.
 19. Osoby zakłócające porządek, nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz niestosujące się do poleceń osób obsługujących Lodowisko zostaną usunięte z lodowiska, a także mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Numery telefonów alarmowych: - pogotowie ratunkowe     112

- policja                             112

 
 
 
 
LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login