REGULAMIN DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA  

           SZKÓŁKA PŁYWANIA „ORKA”

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad uczestniczenia w zajęciach doskonalenia umiejętności pływania (zwanych dalej również zajęciami), prowadzonych w ramach Szkółki Pływania „ORKA” i obowiązuje łącznie z postanowieniami Regulaminu Pływalni Fala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebowniski zs. w Nowej Wsi.

2. Organizatorem zajęć doskonalenia umiejętności pływania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (zwany dalej również OSiR).

3. Zajęcia odbywają się w hali basenowej Pływalni Fala w Nowej Wsi.

4. Doskonalenie umiejętności pływania w Szkółce Pływania „ORKA” prowadzone jest w formie zajęć grupowych. Szkółka Pływania „ORKA” rozpoczyna swoją działalność, gdy liczba chętnych do doskonalenia swoich umiejętności pływania wynosi co najmniej 8. Liczba osób szkolonych przez jednego instruktora nie może być większa niż 15.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach doskonalenia pływania jest złożenie oświadczenia na Karcie uczestnika (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu), a także uiszczenie opłaty za zajęcia obliczonej zgodnie z treścią pkt. 23 zd. drugie niniejszego Regulaminu. Za uczestnika, który nie osiągnął pełnoletniości oświadczenie składa opiekun prawny.

6. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu powoduje, że dana osoba staje się uczestnikiem zajęć doskonalenia umiejętności pływania, fakt ten zostaje uwidoczniony przez wpisanie takiej osoby na listę uczestników zajęć.

7. Zajęcia doskonalenia umiejętności pływania odbywają się od miesiąca października do miesiąca czerwca następnego roku.

8. W zajęciach doskonalenia umiejętności pływania mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 7 lat, umiejące pływać co najmniej stylem dowolnym (kraul na piersiach) oraz stylem grzbietowym (kraul na grzbiecie).

9. Zajęcia doskonalenia umiejętności pływania odbywają się w grupach zorganizowanych według ustalonego przez OSiR harmonogramu.

10. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pływania OSiR. Instruktorzy pływania OSiR mogą przebywać na hali basenowej w strojach sportowych (tj. krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, klapki).

11. Członkami danej grupy zajęć zostają uczestnicy będący w podobnym wieku oraz o zbliżonym stopniu  posiadanych umiejętności pływackich. Decyzja o przynależności do danej grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności pływackich na zajęciach organizacyjnych, decyzję podejmuje instruktor pływania OSiR.

12. Istnieje możliwość zmiany grupy w przypadku osiągnięcia przez uczestnika zajęć, wyższego stopnia umiejętności pływackich w trakcie trwania zajęć. Zgodę na zmianę grupy musi wyrazić instruktor pływania OSiR prowadzący grupę, której uczestnicy posiadają wyższy stopień umiejętności pływackich.

13. Czas trwania jednorazowych zajęć wynosi 60 min.

14. Paski transponderowe można pobierać w kasie pływalni nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, a zwracać je należy nie później niż 15 minut po zakończeniu zajęć. W przypadku przekroczenia czasu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego Regulaminu, uczestnik zajęć będzie obowiązany do uiszczenia opłaty według cennika OSiR.

15. Zajęcia doskonalenia umiejętności pływania rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie. Uczestnik zajęć ma obowiązek stawienia się na hali basenowej o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zajęć. Na halę basenową uczestnik zajęć może wejść nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć.

16. W zajęciach doskonalenia umiejętności pływania mogą uczestniczyć dzieci które ukończyły lat 7. Uczestnicy zajęć, którzy ukończyli 7 lat a nie ukończyli 18 lat, wchodzący na pływalnię bez opiekuna prawnego (rodzica), pozostają pod nadzorem opiekuna prawnego (rodzica) do chwili objęcia takiego uczestnika nadzorem przez instruktora pływania OSiR.

17. Opiekun prawny (rodzic) uczestnika zajęć, może wejść z dzieckiem jedynie do pomieszczeń pomocniczych w celu przebrania dziecka i przekazania dziecka instruktorowi OSiR.

18. Opiekun prawny (rodzic), który razem z dzieckiem, będącym uczestnikiem zajęć doskonalenia umiejętności  pływania, wchodzi pod natryski lub na halę basenową, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za bilet wstępu zgodnie z cennikiem OSiR.

19. Wejście do wody możliwe jest za zgodą instruktora pływania OSIR prowadzącego zajęcia. Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie zajęć podane jest na spotkaniu organizacyjnym.

20. Osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do przestrzegania poleceń instruktora pływania OSiR oraz ratowników pełniących dyżur na hali basenowej w trakcie trwania zajęć.

21. Uczestnik zajęć, który opuszcza halę basenową w trakcie trwania zajęć ma obowiązek zgłoszenia instruktorowi pływania OSiR prowadzącemu zajęcia, wyjścia oraz powrotu na halę basenową.

22. Opłatę za zajęcia należy uregulować w kasie pływalni w trakcie pierwszych zajęć lub najpóźniej przed drugimi zajęciami. Osoby, które nie uiszczą opłaty przed drugimi zajęciami nie zostaną wpuszczone na basen a także zostaną skreślone z listy uczestników zajęć.

23. Opłata za zajęcia doskonalenia umiejętności pływania pobierana jest w kasie pływalni. Opłata, o której mowa w zdaniu pierwszym obliczana jest jako iloczyn liczby zajęć planowanych w najbliższym kwartale (przez kwartał rozumie się okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym) zadeklarowanych w liczbie nie mniejszej niż dwie godziny w tygodniu, oraz ceny ustalonej zgodnie z obowiązującym cennikiem OSiR.

24. W chwili uiszczenia opłaty za zajęcia, uczestnikowi zajęć zostaje wydany karnet imienny (na zadeklarowaną ilość zajęć), który upoważnia do dalszego korzystania z zajęć doskonalenia umiejętności pływania.

25. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, OSiR nie dokona zwrotu pobranej opłaty, zaś uczestnik zajęć nie ma możliwości brania udziału w zajęciach doskonalenia umiejętności pływania w innym terminie. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym uczestnik zajęć może skorzystać z hali basenowej indywidualnie, w dowolnym terminie przypadającym w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie licząc od końca kwartału.

26. W przypadku nie dokonania opłaty za zajęcia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo złożenia pisemnego lub w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oświadczenia o rezygnacji z udziału w zajęciach, następuje skreślenie z listy uczestników.

27. W przypadku skreślenia z listy uczestników lub rezygnacji przez jednego z uczestników zajęć, istnieje możliwość wpisania na listę uczestników innej osoby, spoza listy uczestników, po spełnieniu przez nią warunków opisanych w pkt 5 niniejszego Regulaminu. W pierwszej kolejność na listę uczestników zajęć wpisywane będą osoby, które brały już udział w zajęciach doskonalenia umiejętności pływania organizowanych przez OSiR.

28. Ze względów organizacyjnych oraz technicznych OSiR zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego grupę oraz łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć, bez możliwości dochodzenia przez uczestników zajęć jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

29. W przypadku odwołania zajęć z powodu leżącego po stronie OSiR lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych lub zdarzeń losowych, opłata za jednorazowe zajęcia, których dotyczyła zmiana terminu, zostaje przeniesiona na następny kwartał.

30. OSiR zastrzega sobie możliwość fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystywania tych fotografii w celach promocyjnych lub reklamowych Szkółki Pływania „ORKA”. 

     Pobierz: Regulamin Doskonalenia Umiejętności Plywania SZKÓŁKA PŁYWANIA „ORKA”.pdf

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login